Christmas star of the Nativity of Bethlehem, Nativity of Jesus C